Về Blog GIFT

Blog này là quà tặng của gia-đình cho Gíáo Sư Tôn Thất Trình.  
Mục đích của Blog là lưu trữ lại những "Tâm Tình" của Gíáo Sư dành cho Việt Nam.

Blog đăng các bài chọn lọc của GS viết từ năm 2005, khi ông hưu trí tại California, Hoa-kỳ.
Đa số các bài  viết nghiên cứu về Phát Triển Nông Nhiệp, Kinh Tế của Việt Nam hay Khoa học và Đời sống của thế giới, trong chiều hướng khuyến khích sự hiếu học của lớp trẻ. 

Xin lưu ý là các bài viết của GS T.T Trình luôn luôn giữ tinh thần khách quan, khoa học kỹ thuật, có tính cách thông tin trung thực nhắm vào giới trẻ Việt Nam, không nghiêng bất cứ về một Tôn giáo, Chính trị, Chủ Nghĩa, Đảng Phái hay Thiên Kiến nào.   

Mọi trích dẫn, đăng lại các bài của Gíáo Sư Tôn Thất Trình trong blog này với mục đích Giáo Dục, Nghiên Cứu hay Phổ Biến đều được hoan nghênh, tuy nhiên xin đề rõ xuất xứ.