Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

Công Xơn

Trò tiêu khiển mới cho con em thời đại thông tin vi tính, tiếp theo bài trò chơi viđêô công nghệ kỹ thuật nơ rô ngày 1 tháng 6 năm 2013:  

(còn công nghệ tiêu khiển vi tính Việt Nam tiến tới đâu rồi ? )

Bàn điều khiển công xơn ơi, ta biết mi đã lâu rồi !

 G S Tôn Thất Trình 

Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014

Trung Quốc

    Cố hiểu biết thêm Trung Quốc, thay vì bị tuyên truyền mờ mắt ? :

                               Thử Tìm Kiếm Một Trung Quốc Thật Sự

                                                               G S Tôn Thất Trình