Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

Công nghệ không gian Trung Quốc


Tiến triển ngành công nghệ không gian Trung Quốc, tưởng cũng nên biết để phát họa phát  triển  thêm công nghệ này ở hợp tác Việt Miên Lào chăng ? :

                   Trung Quốc cất cánh bay

                                                                        GS Tôn Thất Trình

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

Quất đào – Quất mân việt


Trồng quất đào – quất mân việt như thể quất đào lạc việt - quất đào việt  vùng núi cao ? :  
Cuộc chiến dành thị truờng  giữa bồ đào ( nho ) và quất đào ( quất man việt )

                                G S Tôn Thất Trình

Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012

Dị Ứng

20 điều bạn chưa biết về tính dị ứng
G S Tôn thất Trình

Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

di truyền nông nghiệp


       Tiến bộ ở ngành tuyển chọn di truyền nông nghiệp :

           Tuyển chọn di truyền cổ điển nhưng lành mạnh
                                  G S Tôn Thất Trình
Một chuyên viên ở Nigeria đang gây giống cây sắn để tăng tối đa số lượng Sinh tố A  

Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Frances Arnold


          Sáng kiến về  chỉ thị hướng đi cho tiến trào

                                               G S Tôn Thất Trình

Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Apple Store


Thử cập nhật hiểu biết rõ hơn  tiến bộ kỹ thuật phần mềm  computer:


1-  Chúng ta học được gì ở  Kho Dự trữ Appơ ( Ứng Dụng ) - App Store iPad hãng   Apple?

                                       G S Tôn Thất Trình

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

Nước Nhật Xuất Khẩu Đặc Sản Nông Nghiệp


 Ba đặc sản nông nghiệp  xuất khẩu Nhật ngày nay, có lẽ  xuất khẩu Việt Nam nên chú ý hơn chăng ? :
            Nhật muốn xuất  khẩu ba đặc sản:  
cá ngừ vi xanh nuôi lồng kín, heo đen Kagoshima và bò Kobê 

Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

The Hunger Games


Tình yêu  Tha thiết ở văn hóa Hoa Kỳ ngày nay:
      Những nhân vật phim đầu tiên “ Trò chơi Mãnh liệt ( Đói khát ) - The Hunger Gameslà ai vậy ?
                                        G S Tôn Thất Trình