Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

Tỉnh Vĩnh Long

Một tỉnh thủ phủ bao la thời các chúa Nguyễn, nay là tỉnh nhỏ nhất Đồng Bằng Sông Cửu Long:

         Lạm bàn Phát triển tỉnh Vĩnh Long

                                  G S Tôn thất Trình                                   Chèo ghe sợ sấu cắn chưn,
                            Xuống sông sợ đĩa, lên rừng cọp um .
                           ( Ca dao tả cảnh Vĩnh Long thời xa xưa)
                                  Tầm Vồ rày đã đóng đô,
                            Xin quan đổi lại Long Hồ cho xinh.                   
                      (Tầm Vồ là tên Chân Lạp của sông Long Hồ )