Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

Điểm Sách - Các Nước Á Châu

Những  sách mới  về một số nước  

Á Châu- Thái Bình Dương,  Ấn Độ Dương , 

có lẽ Việt Nam nên biết chăng ?

                                          G S Tôn thất Trình

           1 -  Cảm Tưởng Hân Hoan Chiến Thắng ở Tokyo