Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

Nước Úc

Từ chỉ có 382 người sinh quán Việt Nam ở bang Victoria –Úc năm 1976, năm 1981 con số lên trên 12 000 người và năm 2015 lên trên 68 000 người , xây dựng những mạng lưới cọng đồng mạnh mẽ , góp phần làm ra một văn hóa đặc thù cho đời sống và thương mãi Victoria . Năm 2011, đã có 207 620 ở Úc kê khai sinh quán là Việt Nam , đông thứ năm , trên Ý (201 680 ), Phi Luật Tân ( 193 00 ) Nam Phi châu (161 590 ) , Mã Lai Á ( 134 140 ) , Đức ( !25 750 ) . Năm 2011, con số dân Úc gốc Việt có thể đã trên 260 000 .Thiết tưởng Việt Nam nên tiếp tục khích lệ thêm con em di cư sang Úc , cố vượt lên hàng thứ nhì hay ba ở các nhóm di cư sang Úc ngày nay, chỉ nên sau Vương Quốc Anh (1 196 000 sinh qúan Anh năm 2011) hay Tân Tây Lan ( 543 000 ) , trên hẳn các nhóm từ Trung Quốc ( 387 420 ) , Ấn Độ ( 337 120 ) : 

Cập nhật hiểu biết thêm hơn về Nước Úc   (Úc Châu) ngày nay

G S Tôn Thất Trình