Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011

Trung Quốc - Đảng Cộng Sản và Đài Loan

 Phần VI : (tiếp theo lọat bài Trung Quốc) 
                 A-    Đảng,  Đại Trung Quốc, và Thế giới Rộng lớn hơn :    1993- 2003
  S Tôn Thất Trình
               

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2011

DNA


    20 điều có lẽ bạn chưa biết rõ về DNA
                              G S Tôn Thất Trình

Trung Quốc - Đặng Tiểu Bình


             Phần V.     
Đặng Tiểu Bình và thời Cải Cách  1978- 1992  
    (tiếp theo lọat bài Trung Quốc)

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2011

Trung Quốc


(Tiếp theo Lịch Sử Văn Hóa Trung Quốc )
Phần IV .
  A-  Cách Mạng Cộng Sản 1949- 1965

Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2011

Môi Sinh Nông Nghiệp


Cập nhật hiểu biết môi sinh nông nghiệp:
 Siêu cỏ dại- super weeds bừng dậy
                               G S Tôn Thất Trình

Có nên để cho tuyệt tích đi vài loài không ?


Kiến thức khoa học kỷ thuật cập nhật, có lẽ Việt Nam nên biết thêm chăng ?
 Các nhà bảo vệ ( bảo tồn ) môi sinh  có nên để cho  tuyệt tích , chết đi vài loài không ?
                G S Tôn Thất Trình

Kên Kên California 

Tương lai y khoa, sinh học


Tương lai y khoa, sinh học:

Tiến bộ gì thêm, sau Hệ Gen Người: các Hệ phiên mã, protein, chuyễn hóa, nối kết ?
                            
                                G S Tôn Thất Trình
Flow State Researchers use diffusion-spectrum MRI to generate images of the brain's complex system of neural axons. The device does not capture the fleshy material itself but rather the water within it. The bundles show how subdivisions of the brain connect. 

Thứ Ba, 1 tháng 3, 2011

Xuất khẩu đất hiếm


  Nên học cách khai thác, tinh luyện đất hiếm sạch  môi sinh … ở Việt Nam  ?
      
  Xuất khẩu đất hiếm quặng thô hay xuất khẩu  oxyds kim loại đất hiếm, đã tinh luyện ít nhiều ?
                                          G S Tôn Thất Trình